1

உயர் டிப்ளமோ படிப்பு

பாடம் - 1

A02131 இடைச்சொல்லின் பொது இலக்கணம்

E

இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது ?

சொல் , சொல் வகைகள் ஆகியவற்றை விளக்கி இடைச்சொல் என்றால் என்ன என்பது பற்றி எடுத்துரைக்கிறது .

இலக்கண நூலார் கூறும் இடைச்சொல்லின் பொது இலக்கணத்தையும் அதன் வகைகளையும் விளக்குகிறது .

இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம் ?

மொழிப் பயன்பாட்டில் இடைச்சொற்களின் பங்கு / பணி என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம் .

இடைச்சொல் கருத்து வெளிப்பாட்டிற்கும் உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டிற்கும் உதவும் முறைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் .

சொற்களைப் பகுத்தறிந்து இடைச்சொல் எவ்வாறு சொல்லுக்குரிய பொருளைச் சிறப்பிக்கின்றது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் .

1.0 பாட முன்னுரை

நாம் நம்முடைய கருத்துகளைப் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மொழிதான் துணை புரிகிறது .

மக்கள் வாழ மொழி வேண்டும் .

மொழி வாழ இலக்கணங்கள் வேண்டும் .

இலக்கண நூலார் இலக்கியச் சொற்களையும் பேச்சு வழக்குச் சொற்களையும் ஆராய்ந்து சொல் இலக்கணத்தை வரன்முறைப்படுத்தியுள்ளனர் .

பட்டயப் பாடத்தில் சொல் வகைகள் பற்றிய அறிமுகம் உங்களுக்கு உண்டாயிற்று .

இடைச்சொல் பற்றிய இந்தப் பாடம் ‘ இடைச்சொல்லுக்குப் ’ பொதுவான விளக்கம் தருகிறது .

இடைச்சொற்கள் இலக்கிய வழக்கிலும் பேச்சு வழக்கிலும் என்ன பயனைத் தருகின்றன என்பதைத் தொல்காப்பியம் , நன்னூல் உள்ளிட்ட சில இலக்கண நூல்கள் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றன .

இடைச்சொல்லைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் சொல் , சொல் வகைகள் குறித்து மறுபடியும் நினைவூட்டிக் கொள்வது நல்லது .

1.1 சொல் - விளக்கம்

எழுத்து என்பது ஒலியும் , வடிவும் கொண்டு விளங்குவது .

எழுத்துகள் தனியாகவோ இரண்டு முதலாகச் சில எழுத்துகள் சேர்ந்தோ நின்று ஒரு பொருளைக் குறிக்குமானால் அதைச் சொல் என்கிறோம் .

பொருள் தராத வெறும் எழுத்தொலி சொல் ஆகாது .

சொல் என்பதைப் ‘ பதம் ’ என்றும் நன்னூலார் குறிப்பிடுகிறார் .

பதவியலில் சொல்லின் அமைப்பைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுகிறார் .

1.1.1 ஓரெழுத்து ஒருமொழி

ஒரே எழுத்தில் அமைந்து பொருள் தரும் சொற்களை ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி என்பர் .

சிறப்பான ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள் நாற்பத்திரண்டு என்று குறிப்பிடுகின்றார் நன்னூலார் .

எடுத்துக்காட்டு

ஆ ( பசு ) , ஈ , ஏ ( அம்பு ) , ஓ ( மதகு ) , தா , போ முதலிய எழுத்துகளை ஓரெழுத்துச் சொற்கள் என்பர் .

இரண்டு முதலான எழுத்துகளில் அமையும் சொற்கள் பலவெழுத்துச் சொற்கள் ஆகும் .

எடுத்துக்காட்டு

அணி

அறம்

விரும்பு

1.2 சொல் பகுப்பு

இடைச்சொல்லைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்குச் சொல் பகுப்பு முறையைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் .

ஓர் எழுத்து தனித்து நின்றோ , சில எழுத்துகள் சேர்ந்து நின்றோ , பொருள் தந்தால்தான் சொல் என்று ஆகும் என்பதைக் கண்டோம் .

ஒரு சொல் எவ்வாறு அமைகிறது , எவ்வாறு பொருளை உணர்த்துகிறது என்று அறிதல் அவசியம் .

அதற்குச் சொல்லில் அமைந்துள்ள உறுப்புகளைப் பகுத்துக் கண்டறிய வேண்டும் .

சொல்லில் அமைந்துள்ள உறுப்புகள் தாம் பொருள் தெளிவைத் தருகின்றன .

சொற்களின் அமைப்பு அடிப்படையில் அவை பகுபதம் , பகாப்பதம் என இரண்டு வகைப்படும் .

1.2.1 பகுபதம்

பகுபதம் என்றால் பகுத்துப் பார்க்கக் கூடிய சொல் என்று பொருள் .

பகுபதம் பல உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் சொல் .

பகுதி , விகுதி , இடைநிலை , சந்தி , சாரியை , விகாரம் என்னும் ஆறும் பகுபத உறுப்புகள் ஆகும் . இவற்றுள் விகுதி , இடைநிலை , சந்தி , சாரியை ஆகிய நான்கும் இடைச்சொற்களே ஆகும் .