1

டிப்ளமோ படிப்பு

மொழி அமைப்பு

தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் : எழுத்து , சொல்

பாட முன்னுரை

தமிழ் , இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் உடைய மொழி .

பல நூற்றாண்டுகளாகவே தமிழில் இலக்கியம் நன்கு செழித்து வளர்ந்துள்ளது .

இலக்கியங்களைப் போலவே இலக்கண நூல்களும் மிகுதியாகத் தமிழில் தோன்றியுள்ளன .

இலக்கியம் மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது .

மொழி அமைப்பை விளங்கிக்கொள்ள இலக்கணம் உதவியாக இருக்கிறது .

இந்தப் பாடத்தில் தமிழ்மொழியில் உள்ள எழுத்து இலக்கணமும் , சொல் இலக்கணமும் எளிய முறையில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுகின்றன .

இலக்கியமும் இலக்கணமும்

இலக்கியங்களை முதலில் வாய்மொழியாகப் பாடிக்கொண்டிருந்தனர் .

அவற்றை எழுதி வைக்கத் தொடங்கியபோது , மொழியின் அமைப்புப் பற்றிய சிந்தனை தோன்றியது .

மொழி அமைப்புப் பற்றிய சிந்தனையின் காரணமாக இலக்கணம் தோன்றியது .

எனவே முதலில் தோன்றியது இலக்கியமே .

அந்த இலக்கியத்தைப் பார்த்து , இலக்கணத்தை உண்டாக்கினார்கள் .

கால மாற்றத்தால் இலக்கியத்திலும் சில மாற்றங்கள் தோன்றின .

இதனால் இலக்கணத்தை மீண்டும் மாற்றி எழுதவேண்டிய தேவையும் ஏற்பட்டது .

இவ்வாறு இலக்கியத்திலும் மொழியிலும் காலம்தோறும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வந்ததால் , இலக்கணத்திலும் சிற்சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன .

எனவே தமிழில் காலம்தோறும் புதிய இலக்கண நூல்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன .

இலக்கண நூலை இயற்றுபவரை இலக்கண நூல் ஆசிரியர் என்று அழைப்பர் .

தமிழில் காலம் தோறும் பல ஆசிரியர்கள் இலக்கண நூல்களை எழுதி வந்துள்ளனர் .

சமண சமயத்தைச் சார்ந்த துறவிகளே இலக்கண நூல்களை மிகுதியாக இயற்றியுள்ளனர் .

எனினும் சைவம் , வைணவம் , கிறித்தவம் முதலிய சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இலக்கண நூல்களை இயற்றியுள்ளனர் .

இலக்கண நூல் ஆசிரியர்கள் இலக்கணத்தை , விதிகளாகச் செய்யுள் வடிவில் அமைத்து இயற்றினார்கள் .

விதிகளைச் சூத்திரம் என்றும் நூற்பா என்றும் கூறுவர் .

ஒரு பொருள் பற்றிய சில விதிகள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து ஓர் இயலாக அமைப்பர் .

ஓர் இலக்கண நூலில் அப்படிப் பல இயல்கள் சேர்ந்து அமைந்திருக்கும் .

இலக்கண நூல்களை இயற்றும் ஆசிரியர்கள் , அவற்றைச் சூத்திரங்களாக இயற்றியதால் , எளிதில் பொருள் விளங்காமல் இருந்தன .

மாணவர்கள் இவற்றைக் கற்பதற்கு மிகவும் இடர்ப்பட்டனர் .

அதனால் , மாணவர்க்கு விளங்கும் வகையில் அச்சூத்திரங்களுக்கு எளிமையாக உரைநடையில் சிலர் பொருள் எழுதினார்கள் .

இவர்கள் எழுதியதை உரைகள் என்று வழங்குவர் .

இப்படி இலக்கண நூல்களுக்கும் இலக்கிய நூல்களுக்கும் விளக்கம் எழுதியவர்களை உரையாசிரியர் என்று அழைப்பர் .

இலக்கணத்தின் வகைகள்

தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது .

எனவே ஐந்திலக்கணம் என்ற சொல்மரபு வழங்கி வருகிறது .

அவை , எழுத்து , சொல் , பொருள் , யாப்பு , அணி ஆகியவை ஆகும் .

இவற்றில் எழுத்து , சொல் இலக்கணங்கள் மொழிக்கு இலக்கணம் கூறுபவை ஆகும் .

பொருள் இலக்கணம் மொழியில் எழுதப்படும் இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு இலக்கணம் கூறுவது ஆகும் .

யாப்பிலக்கணம் என்பது இலக்கியம் எழுதப்படும் செய்யுளின் இலக்கணம் கூறுவதாகும் .

யாப்பிலக்கணத்தின் ஒரு வளர்ச்சியாகப் பாட்டியல் இலக்கணம் தோன்றியது .

பாட்டியல் இலக்கணம் இலக்கிய வடிவங்களினது இலக்கணத்தைக் கூறுகிறது .

பிள்ளைத்தமிழ் , உலா , தூது போன்ற இலக்கியங்களின் இலக்கணம் பாட்டியல் நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ளது .

அணி இலக்கணம் செய்யுளில் அமையும் உவமை , உருவகம் முதலிய அணிகளின் இலக்கணத்தைக் கூறுகிறது .

இந்தப் பாடத்தில் எழுத்து , சொல் ஆகிய இலக்கணங்களின் அமைப்பும் , வரும் பாடத்தில் பொருள் , யாப்பு , அணி , பாட்டியல் இலக்கணங்களின் அமைப்பும் அறிமுகம் செய்யப்படும் .

எழுத்து இலக்கணத்தில் , எழுத்துகளின் வகைகள் , அவை ஒலிக்கும் கால அளவு , எழுத்துகள் பிறக்கும் முறை ஆகியனவும் சந்தி இலக்கணமும் இடம்பெற்றுள்ளன .

சந்தி இலக்கணம் என்பது இரண்டு சொற்கள் சேரும்போது முதல் சொல்லின் கடைசி எழுத்திலும் இரண்டாம் சொல்லின் முதல் எழுத்திலும் ஏற்படும் மாற்றங்களைச் சொல்லுவது ஆகும் .

சொல் இலக்கணத்தில் , சொல்லின் வகைகளான பெயர்ச்சொல் , வினைச்சொல் , இடைச்சொல் , உரிச்சொல் ஆகியனவும் திணை , பால் , எண் , இடம் , காலம் முதலியனவும் தொகை ( எழுத்துகள் மறைந்து வருதல் ) , வேற்றுமை ஆகியனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் .

பொருள் இலக்கணம் என்பது தமிழ் மொழிக்கே சிறப்பாக உரிய இலக்கணம் ஆகும் .

தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களின் பாடுபொருளுக்கு எழுதப்பட்ட இலக்கணமே பொருள் இலக்கணம் ஆகும் . பழங்காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட சங்க இலக்கியம் என்ற இலக்கியத் தொகுப்புக்கு எழுதப்பட்டதே பொருள் இலக்கணம் ஆகும் .